Svetový deň boja proti rozširovaniu sucha a púšti

17. 6. 2019
ǀ
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 17.6.2019 18:49
ǀ
Daniel Cibula
Ilustračný obrázok na oslavu 25. ročníka svetové dňa a úspechy v boji proti dezertifikácii a suchu na celom svete — Zdroj: UNCCD

Dezertifikácia

Dezertifikácia je degradácia pôdy v arídnych, semiarídnych a suchých subhumidných oblastiach. Je spôsobená predovšetkým ľudskou činnosťou a klimatickými zmenami. Dezertifikácia sa nevzťahuje na rozširovanie existujúcich púští. Vyskytuje sa preto, lebo suchozemské ekosystémy, ktoré pokrývajú viac ako jednu tretinu svetového územia, sú mimoriadne citlivé na nadmerné využívanie a nevhodné využívanie pôdy. Chudoba, politická nestabilita, odlesňovanie, nadmerné spásanie a zlé postupy zavlažovania môžu ohroziť produktivitu krajiny.

Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha je pripomínaný a oslavovaný každý rok na podporu povedomia verejnosti o medzinárodnom úsilí v boji proti rozširovaniu púští. Deň je jedinečným momentom na pripomenutie, že neutralita degradácie pôdy je dosiahnuteľná prostredníctvom riešenia problémov, silného zapojenia komunity a spolupráce na všetkých úrovniach.

25 rokov od dohovoru OSN

OSN dala podnet na oslavu tohoto dňa v r. 1995 ako pripomienku dňa, kedy bol v r. 1994 v Paríži prijatý Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike.

Pri príležitosti 25. výročia Dohovoru a Svetového dňa boja proti dezertifikácii v roku 2019 oslavujeme 25 rokov pokroku, ktorý krajiny dosiahli v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania pôdy. UNCCD (Dohovor o boji proti dezertifikácii) sa zároveň zameriava na široký obraz nasledujúcich 25 rokov, v ktorých dosiahneme neutralitu degradácie pôdy.

Kampaň k výročiu prebieha pod heslom „Budujme spoločne budúcnosť“.

“Budujme spoločne budúcnosť” – téma pri príležitosti 25. roku schválenia dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púšti

Kľúčové problémy

  • Krajina a sucho – „Do roku 2025 zažije nedostatok vody 1,8 miliardy ľudí a 2/3 sveta budú žiť v podmienkach s vodou.“ Komplexné a pomaly zasahujúce prírodné nebezpečenstvo so značnými a všadeprítomnými sociálno-ekonomickými a environmentálnymi vplyvmi, ktoré spôsobujú viac úmrtí a presídľujú viac ľudí ako akákoľvek iná prírodná katastrofa.
  • Krajina a bezpečnosť ľudí – „Do roku 2045 môže byť približne 135 miliónov ľudí vysídlených v dôsledku rozširovania púští“. Dosiahnutie neutrality degradácie pôdy – prostredníctvom obnovy už degradovanej pôdy, zvýšenia trvalo udržateľného hospodárenia s pôdou a urýchlenia iniciatív v oblasti obnovy – je cestou k väčšej odolnosti a bezpečnosti pre všetkých.
  • Krajina a klíma – “Obnova pôd degradovaných ekosystémov má potenciál uložiť ročne až 3 miliardy ton uhlíka.” Sektor využívania pôdy predstavuje takmer 25% celkových globálnych emisií. Jeho obnova a trvalo udržateľné riadenie sú rozhodujúce pre boj proti zmene klímy.

Čo možno urobiť ?

Možnosti ako predísť k dezertifikácii sú rôzne. Napr.:

  • Zalesňovanie a regenerácia stromov
  • Vodohospodárstvo – šetrenie, opätovné využitie upravenej vody, zber dažďovej vody, odsoľovanie alebo priame použitie morskej vody pre rastliny, ktoré milujú soľ
  • Upevňovanie pôdy pomocou pieskových plotov, opevňovacích pásov, drevených plátov a vetrov
  • Obohatenie a hnojenie pôdy prostredníctvom výsadby.

Slovensko Dohovor ratifikovalo 7. januára 2002.

Zdroj:

Organizácia spojených národov — www.un.org

Dohovor o boji proti dezertifikácii  — www.unccd.int

Mohlo by vás zajímat

REPORT,Slovensko ǀ 17.10.2019

V piatok nás čaká ďalší teplý deň

REPORT,Slovensko ǀ 16.10.2019

Vo štvrtok sa počasie opäť upokojí